วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม


การประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ICED 01 GLASGOW, วันที่  21-23 สิงหาคม 2545
ลดวงจรการพัฒนาออกแบบโดยการจัดการข้อมูลภายในสำนักงาน
Mario Storga, Davor Pavlic and Dorian Marjanovic
คำสำคัญ:  ผลิตภัณฑ์การจัดการข้อมูล, การจัดการข้อมูลการออกแบบข้อมูล,แทนระบบ Web-based
Keywords: Product data management, design information management, information
representation, web-based systems.

1 บทนำ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้วยความเคารพที่มีคุณภาพและค่าใช้จ่ายมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตที่ บริษัท ได้รับเพิ่มมากขึ้นระบบคอมพิวเตอร์บางพื้นที่ของกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระบวนการการแนะนำของเทคโนโลยี CAD ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาเดียวกัน,กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบภายในสำนักงานได้รับการถ่ายทอดวิธีการแบบเดิมของผลิตภัณฑ์การจัดการข้อมูล บรรดาวิธีการแบบเดิมทำให้เกิดปัญหามากมายสำหรับบริษัท : ความพยายามและเงินที่ใช้สำหรับ unproductively recapturing ข้อมูลเวลาในการพัฒนาจะขยายความจำเป็น; ความถูกต้องของข้อมูลไม่สามารถรับประกันได้เนื่องจากข้อมูลที่ซ้ำซ้อนการจัดเก็บและการแปลงข้อมูลหลายระหว่างระบบที่แตกต่างกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีผลกระทบที่แข็งแกร่งในการแข่งขันของ บริษัท ส่วนแบ่งการตลาดและรายได้ ขับเคลื่อนด้วยปัญหาดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือการออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการเป็นตัวแทนและวิศวกรรมการจัดการข้อมูลจะกลายเป็นสำคัญมากขึ้นกระดาษนี้จะเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการข้อมูลสำหรับการออกแบบของสำนักงานขนาดเล็กถึงขนาดกลางองค์กรขนาดมาตรฐานที่มีสายการผลิตหน่วยเดียว แม้ว่าการวิจัยที่นำเสนอคือมุ่งเน้นไปที่ บริษัท นั้น ๆ ระบุข้อมูลปัญหาการจัดการภายในสำนักงานออกแบบและวิธีการดำเนินงานที่มีคำแนะนำทั่วไป สนับสนุนให้แก่สำนักงานออกแบบจากมุมมองของเทคโนโลยี PDM จะกล่าวถึง การใช้งานที่มีประสิทธิภาพของ PDMเทคโนโลยีความต้องการความรู้จากจำนวนสาขาวิชาเช่นการจัดการสินค้า,การพัฒนาเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลและข้อมูล จุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ดำเนินการในความร่วมมือกับโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้​​าพลังงานไฟฟ้าคือการพัฒนากรอบที่จะบูรณาการเหล่านั้นข้อมูลสินค้าจะไม่สามารถล็อคในโปรแกรมประยุกต์หนึ่งหรืออื่น แต่จะต้องนำมาใช้ใหม่ลงสตรีมเช่นเดียวกับกระแสขึ้นและตามการใช้งานมากที่สุดเท่าที่ทำได้ การใช้ซ้ำแนะนำมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสินค้าอาจไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายใดโดยเฉพาะภายใน บริษัท แทนทั้งหมดข้อมูลสินค้าต้องถือว่าเป็นสินทรัพย์ขององค์กรที่หน่วยงานต่างๆควรจะมีพอร์ตมุมมองที่แตกต่างกันกับข้อมูลและสิทธิพิเศษที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งาน ความจำเป็นในการบีบอัด lead-time ต้องนำเทคนิควิศวกรรมพร้อมกัน กิจกรรมทั้งหมดที่จำเป็นต้องการใช้งานและแบ่งปันส่วนย่อยที่แตกต่างกันของข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยรวม เทิร์นนี้ในความจำเป็นในการนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพที่ควบคุมการสร้างนำมาใช้ใหม่และการดึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ระบบดังกล่าวสามารถทำหน้าที่เป็น "แกนหลัก" ในการบริหารจัดการสินค้าวงจรดังแสดงใน
รูปที่ 1 PDM - กระดูกสันหลังสำหรับการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
เป้าหมายของโครงการคือการลดระยะเวลาการพัฒนาการออกแบบ หลังจากที่เกิดปัญหาในเบื้องต้น การวิเคราะห์ขั้นตอนต่อไปของโครงการถูกกำหนด:
การรวบรวมข้อมูล / การวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบที่มีอยู่วิธีการและเครื่องมือ;                 - ระบุปัญหาและข้อเสนอวิธีการแก้ปัญหา;
การดำเนินการแก้ไข;
 •ตรวจสอบ ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการที่มีอยู่ในวิธีการออกแบบและเครื่องมือที่ใช้ภายในสำนักงานออกแบบ มีการรวบรวมวิธีการต่อไปภายใน:
 •การวิเคราะห์งานในเวลาชั่วโมงต่อวันสำหรับพนักงานทุกคนในสำนักงานออกแบบ;
 •สัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างกับนักออกแบบนำเสนอด้วยแบบสอบถามหลังจากที่ ชุดแรกของการสัมภาษณ์ โครงสร้างของการวิจัยนี้มีดังนี้; ในบทที่ 2 ความต้องการเกี่ยวกับระบบ PDM อยู่ ที่กำหนดไว้และฟังก์ชันสำคัญมีการอธิบาย; ในบทที่ 3 วิธีการของระบบ PDM เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะกล่าวถึง; ในบทที่ 4, ตัวอย่างการทดสอบของ ระบบ PDM การพัฒนาในสำนักงานออกแบบเป็นที่รู้จัก สุดท้ายในบทที่ 5 สรุป จะถูกดึง 2 ความต้องการขั้นพื้นฐานและฟังก์ชันที่สำคัญของระบบ PDM ปัจจุบันไม่มีความหมายที่ยอมรับโดยทั่วไปในสิ่งที่ระบบ PDM เป็น แต่เป็นไปได้ที่ กำหนดสิ่งที่ระบบ PDM ควรทำ เพื่อที่จะสามารถกำหนดความคาดหวังของ PDM ระบบของการสัมภาษณ์ได้ทำกับสมาชิกในออกแบบสำนักงานเขตปกครอง อ้างอิงถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นและความคาดหวังซึ่งจะต้องมีการแก้ไขได้ในระหว่างการแนะนำ PDM ระบบของและการใช้  เอกสาร ความต้องการขั้นพื้นฐานในระบบ PDMคือ กำหนด:
-          การจัดเก็บที่ปลอดภัยของเอกสารและข้อมูลผลิตภัณฑ์ในร้านค้าใจกลางเมืองที่มีการควบคุม การเข้าถึงและการที่ไม่มีข้อมูลซ้ำซ้อนแรงจูงใจในการพิจารณาครั้งแรก PDM เกิดจากนักออกแบบท้อแท้จากการไม่ สามารถหาของเอกสารที่พวกเขากำลังมองหา ผู้คนอาจจะรู้ว่าต้องการ เอกสารที่อยู่ในสำเนายากหรือ e-ของเอกสาร แต่เวลาที่จำเป็นในการให้ข้อมูลไม่ เป็นที่ยอมรับ
-          การจัดการในการออกแบบการแสดงตัวอย่าง นักออกแบบใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนการออกแบบที่มีอยู่สำหรับโครงการใหม่เพราะ งานออกแบบอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงเพื่อการปรับตัวและงานออกแบบที่แตกต่างกัน การออกแบบระบบแบบเดิมของเอกสารได้ว่าไม่เหมาะสมเพื่อนำเครื่องมือ CAD
-          การจัดการตัวแปรทางเลือกของการออกแบบวัตถุ วัตถุออกแบบจำนวนมาก (ผลิตภัณฑ์ของและเอกสาร) มีการแปรเปลี่ยนทางเลือก ตัวอย่างเช่น ส่วนประกอบหลักของหม้อแปลงไฟฟ้าที่สามารถทำได้ในตัวแปรหลายมาตรฐานหรือ เอกสารทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์สามารถให้บริการในภาษาที่แตกต่างกัน
-          การจัดการในขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติ งานออกแบบและวัตถุออกแบบควรจะตรวจสอบและอนุมัติตามที่กำหนดด้วย ขั้นตอนการทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นอิสระเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาหรือเธอ
-          การบริหารจัดการของแผนก recursive ของวัตถุที่ออกแบบเป็นส่วนประกอบที่เล็กกว่า เกือบทุกวัตถุที่ออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีการสลายแบบลำดับชั้น โครงสร้างซึ่งแบ่งการออกแบบวัตถุเข้าสภาซึ่งจะแบ่งเป็น อุปกรณ์ประกอบย่อยส่วนประกอบอื่น ๆ
-          การจัดการการโครงสร้างของวัตถุต่างๆออกแบบระบบ PDM ควรทำให้เป็นไปได้เพื่อมีมุมมองที่แตกต่างกันของวัตถุออกแบบ สำหรับ ตัวอย่างโครงสร้างเอกสารและระดับเนื้อหาของรายละเอียดแตกต่างกันไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เอกสาร (สัญญา, การผลิตการทดสอบรักษา)
-          การบูรณาเครื่องมือซอฟท์แว จากมุมมองของนักออกแบบ ', การใช้งานของระบบ PDM ขึ้นอยู่อย่างมากเกี่ยวกับวิธีการ ด้วยระบบจะถูกรวมเข้ากับเครื่องมืออื่น ๆ ที่จำเป็นในการทำงานประจำวัน (ความสำคัญเป็นพิเศษ การแลกเปลี่ยนข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีระบบ CAD )
-          ชิ้นส่วนและการจัดการซัพพลายเออร์ การจัดการองค์ประกอบมาตรฐานจากผู้ผลิตภายนอกอย่างมีนัยสำคัญเวลา บริโภคเพราะความไม่ลงรอยกันในข้อมูลการออกแบบที่แตกต่างกันระหว่างผู้ผลิต ตามความต้องการฟังก์ชั่นนี้ให้สำคัญดังต่อไปนี้ในระบบ PDM ถูกกำหนด: ข้อมูลผลิตภัณฑ์การสร้างแบบจำลองออกแบบกระบวนการการการจัดการข้อมูลและขั้นตอนการทำงานออกแบบ การจัดการดังแสดงในรูปที่ 2 
การสร้างแบบจำลองข้อมูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โมเดลข้อมูลรวมถึงความหมายของข้อมูลและจำแนกการอธิบายคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของ และข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขา เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพ และการดึงข้อมูลวิธีการจำแนกข้อมูลที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม ความต้องการเฉพาะของ บริษัท หนึ่งในคุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์คือ โครงสร้างเสียซึ่งจะอธิบายถึงวิธีที่สินค้าจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนประกอบซึ่งจะ กลับแบ่งออกเป็นส่วนประกอบย่อย, เอกสาร ฯลฯ เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบย่อยอยู่ โครงสร้างในทำนองเดียวกันรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารและโครงสร้างผลิตภัณฑ์ของ องค์ประกอบ โดยทั่วไป บริษัท มีความสนใจมากขึ้นในผลิตภัณฑ์ที่กำหนดซึ่ง อาจนำมาปรับเป็นรายบุคคลสำหรับความต้องการของลูกค้า ในกรณีที่ทุกสายพันธุ์มาตรฐานของ ไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าได้รับการอธิบายที่มีโครงสร้างสินค้าทั่วไปซึ่งเป็น พื้นฐานสำหรับการสร้างแบบจำลองหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าของข้อมูล


รูปที่ 2ฟังก์ชั่นที่สำคัญของระบบ PDM
ได้รับการออกแบบกระบวนการการจัดการข้อมูลการออกแบบการจัดการประมวลผลข้อมูลซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่สร้างหรือใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ามกลางการทำงานที่ต้องการการสนับสนุนการประมวลผลข้อมูลคือ: จับข้อมูลได้ง่ายการจัดทำดัชนี,และการเก็บรักษา; การเรียกดูข้อมูลที่รวดเร็วและการดึงหลายมุมมองการแสดงข้อมูลข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระหว่างรุ่น / การดูและการจัดการความสอดคล้อง สถานที่ให้บริการสำคัญคือผู้ใช้จะต้องสามารถที่จะ 'รับ' และข้อมูลประกอบอุปกรณ์ประกอบย่อยด้วยความหลากหลายของเส้นทาง ผู้ใช้งานสามารถเลื่อนขึ้นและลงผ่านโครงสร้างผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่แตกต่างกัน; เลือกเส้นทางผ่านโครงสร้างผลิตภัณฑ์; เพียง แต่เรียกขึ้นของผู้ใช้ข้อมูลที่ต้องการโดยการค้นหาโดยชื่อหรือจำนวนหรือค้นหากลุ่มของข้อมูลโดยการระบุคุณลักษณะหรือการรวมกันของคุณลักษณะการแก้ไขทุกคนต้องถูกจับแยกจากกันเพราะรุ่นที่แตกต่างกันสามารถเป็นตัวแทนวิวัฒนาการของสินค้าที่ผ่านขั้นตอนการพัฒนาการจัดการเวิร์กโฟลว์ได้รับการออกแบบการจัดการเวิร์กโฟลว์ได้รับการออกแบบครอบคลุมสิทธิผู้ใช้มอบหมายงานการออกแบบ, การวางแผนโครงการการควบคุมและ 'เวิร์กโฟลว์การออกแบบคำหมายถึงการไหลของงานผ่านกิจกรรมการออกแบบในซึ่งข้อมูลการออกแบบจะต้องมีการสร้าง, แก้ไข, ดู, การตรวจสอบและอนุมัติโดยมากคนที่แตกต่างกันหลาย ๆ ครั้งอาจจะมากกว่า เวิร์กโฟลว์ได้รับการออกแบบเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นเชิงเส้น; มันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งในกิจกรรมบางอย่างทำงานในชุดและทำงานในแบบคู่ขนานบางเวิร์กโฟลว์การออกแบบแบบดั้งเดิมจะไม่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่ไม่จำเป็นการเปลี่ยนแปลงเวลานานทำให้มันราคาแพงช้าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าที่คาดไว้ มันทนทุกข์ทรมานจากการสื่อสารที่ดีและการขาดความเข้าใจในการจัดการ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้นำโครงการไปควบคุมความคืบหน้าของโครงการ, ที่มีอิทธิพลต่อเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายจ่าย3 วิธีของการพัฒนาการนำระบบ PDMพิจารณาการทำงานที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ระบบการจัดการข้อมูลจากทฤษฎีมุมมองของขั้นตอนต่อไปคือการแนะนำการปฏิบัติของระบบเข้ามาในสำนักงานออกแบบวิธีการเบื้องต้นเป็นปัญหาที่แยกต่างหากและจะมีการหารือในบทนี้ประสบความสำเร็จของการแนะนำผลิตภัณฑ์ระบบการจัดการข้อมูลจะต้องใช้เวลาและกระบวนการที่ซับซ้อน แต่มีมูลค่าความพิเศษที่จำเป็นในการทำมันขวาครั้งแรก [7]พวกเขามีปัญหาหลายอย่างที่จะต้องพิจารณาในขั้นตอนการประเมินและการแนะนำระบบ PDMขั้นตอนในกระบวนการนี​​้แต่ละคนมีความสำคัญต่อความสำเร็จของกระบวนการโดยรวม เค้าร่างของการนำเสนอวิธีการที่จะได้รับในต่อไปนี้ห้าขั้นตอน:
1 การระบุความต้องการของ บริษัท ที่ระบุ เกี่ยวข้องกับการแสดงบัตรประจำตัวของความต้องการที่เฉพาะเจาะจงและความต้องการจากทั้งการบริหารจัดการและ มุมมองของผู้ใช้ปลายทางผู้ประกอบการที่ต้องการ CAD วิธีการออกแบบที่มุ่งเน้นเพื่อค้นหาไฟล์ และการแก้ไขในขณะที่วิศวกรรมนาร็อคกี้จะเป็นกังวลมากขึ้นกับวิธีการในการ วงจรการออกแบบที่สั้นลงและเพิ่มผลผลิตโดยรวมของภาควิชา เฉพาะกิจ โซลูชั่นสำหรับการเก็บข้อมูลเป็นสาเหตุหลักของปัญหาในการใช้ประโยชน์
2 การวิเคราะห์การไหลของข้อมูลของ บริษัท ที่มีอยู่ ของข้อมูลเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์และกระบวนการในสำนักงานออกแบบ, รวบรวมผ่าน ชุดการสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างได้ถูกนำมาใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์การไหลของข้อมูล เวิร์กโฟลว์โดยรวมมีการวิเคราะห์ด้วยดูรายละเอียดที่: ไหลของข้อมูลในรูปแบบของข้อมูล (สำเนายาก, บันทึกดิจิตอล ... ); กระบวนการมากกว่าของข้อมูล; ช่วงเวลาสำหรับแต่ละขั้นตอนและเวลาที่ ใช้เวลาในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกระบวนการ หลังจากนี้วิเคราะห์ปัญหาคอขวดที่ถูกระบุ คอขวดเป็นอะไรที่ทำให้เกิดความล่าช้าหรือสร้างการทำงานพิเศษเช่นกระดาษที่ใช้ถ่ายโอน ของข้อมูลที่ซ้ำกันเข้ามาของข้อมูลวิธีการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่จำเป็น ขั้นตอนการ
3 การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ รวมถึงฐานข้อมูลโครงสร้างการออกแบบรูปแบบการรักษาความปลอดภัย, อินเตอร์เฟซผู้ใช้และ ผู้ใช้โปรโตคอลการสื่อสารข้อมูลรูปแบบการนำเสนอและเครื่องมือการพัฒนาระบบ ความต้องการจัดเก็บและหน่วยความจำจะต้องมีการกำหนด จากจำนวนผู้ใช้พร้อมกัน และความต้องการแบนด์วิดธ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการมุ่งมั่นที่จะทำประกัน ประสิทธิภาพเพียงพอ การทำงานเพิ่มเติมอาจจะจำเป็นถ้าระบบจะต้องมีการ บูรณาการกับโปรแกรมอื่น ๆ
4 การวางแผนขั้นตอนการดำเนินงานและการดำเนินการ กุญแจสำคัญในการดำเนินงานที่ราบรื่นมีการวางแผนเวลาที่ใช้ในการวางแผนน้อย เวลาจะจำเป็นสำหรับการดำเนิน มีการตัดสินใจจำนวนมากและอยู่คำถาม มันเป็น จำเป็นที่จะต้องรู้ว่าสิ่งที่ทรัพยากร (ผู้คนและเวลา) จะต้องสิ่งที่เป็น ตารางเวลาการดำเนินงานและเอกสารที่ควรพิจารณา นักออกแบบควร ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมก่อนการดำเนินการ ปัญหาการบริหารงานของใหม่ ระบบควรจะกำหนดและคุ้นเคยกับสมาชิกของทีมงานออกแบบของแต่ละการดูแลเป็นพิเศษ จะต้องดำเนินการสำหรับการสำรองข้อมูลและขั้นตอนการกู้คืน
5 การดูแลรักษาระบบ เมื่อระบบมีการทำงานและผู้ใช้มีความพึงพอใจการรักษาจะกลายเป็นสิ่งสำคัญ ระบบ จะตอบสนองความคาดหวังของนักออกแบบโดยเฉพาะการส่งมอบการทำงานที่คงที่ ดังนั้น รักษาในระบบดังกล่าวต้องใช้แบบใหม่ของผู้เชี่ยวชาญสำหรับสำนักงานออกแบบที่มีความสามารถ เพื่อแก้ปัญหาการอัปเดตเป็นระยะการแก้ปัญหาที่ไม่คาดคิดและการดำเนินการ เพิ่มเติมผู้ใช้ปัญหาความต้องการจากมุมมองของการคำนวณและจาก มุมมองของนักออกแบบ
การดำเนินโครงการ 4 ดังกล่าวก่อนตามวิธีการที่นำเสนอต้นแบบของ PDM ระบบได้รับการแนะนำเข้ามาในสำนักงานออกแบบของโรงงานไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ขั้นตอนการผลิตของหม้อแปลงไฟฟ้าไฟฟ้าอาจจะอธิบายเป็นปริมาณที่ต่ำ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าประกอบด้วยฟังก์ชั่นในมาตรฐานสูงหลัก ส่วนประกอบ ช่วงของผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานตามรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงในรูปแบบโครงสร้างและ การปฏิบัติส่วนใหญ่ของโครงสร้างลำดับชั้นของหม้อแปลงไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นอย่างดี ที่รู้จักกัน ที่ช่วยให้แนวคิดของ "แม่แบบการออกแบบ" ซึ่งอาจใช้เป็นสนับสนุน กรอบในขั้นตอนการออกแบบสำหรับการออกแบบใหม่ที่เหมาะสมหรือการออกแบบใหม่ในที่มีอยู่ โซลูชั่น แม่แบบการออกแบบที่แสดงถึงสินค้าที่มีโครงสร้างของข้อมูลทั่วไปและรวมถึง: ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลำดับชั้นส่วนประกอบ; ข้อมูลวัสดุการระบุส่วนประกอบ ปริมาณบรรทัดฐานเอกสารและคำแนะนำสำหรับการออกแบบวิธีการและตัวแปรที่เป็นไปได้ของ ส่วนประกอบมาตรฐาน
ในทุกกิจกรรมของออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่พร้อมสร้างและ / หรือใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เวิร์กโฟลว์ ที่มีอยู่เพื่อให้ข้อมูลสินค้าที่จำเป็นในการผลิตและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ไม่มี ข้อมูลผลิตภัณฑ์จะมีความจำเป็นในการออกแบบกระบวนการทำงานยังไม่มี ของข้อมูลผลิตภัณฑ์และการออกแบบ เวิร์กโฟลว์จะถูกเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด จากประสบการณ์ที่มาจากขั้นตอนการออกแบบที่มีอยู่ ออกแบบการไหลของข้อมูลที่ได้รับการประสานงาน การไหลของข้อมูลดังกล่าวประสานงานจัดการโครงการ บัตรประจำตัวการวางแผนตารางเวลาสำหรับขั้นตอนการดำเนินงานแต่ละโครงการ; สถานะปัจจุบันของรอการอนุมัติ โครงการ; ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อนหน้านี้; พารามิเตอร์ที่สำคัญสำหรับแคตตาล็อกที่จัดเก็บ, การค้นหาและการดึงของโซลูชั่นการออกแบบบัตรประจำตัวของผู้ใช้และสถานะ กิจกรรมที่ได้รับการออกแบบ ขั้นตอนสำหรับกลุ่มผู้ใช้แต่ละคนจะรวมและอธิบายไว้ใน  รูปแบบดิจิตอลของแม่แบบการออกแบบและเวิร์กโฟลว์ออกแบบจะถูกแมปภายในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ระบบ โครงสร้างฐานข้อมูลจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลสำหรับการออกแบบเสมือน สภาพแวดล้อมซึ่งจะใช้เป็นหลักสำหรับข้อมูลสินค้าและการแลกเปลี่ยนเอกสารระหว่าง วิศวกรในออกแบบวงจรการพัฒนา

รูปที่ 3 โครงสร้างการดำเนินการตามระบบ PDM
กลไกการรวมเข้ากับระบบฐานข้อมูลประกันความสอดคล้องของข้อมูลและการสนับสนุน กิจกรรมของการจัดการข้อมูลการออกแบบที่ผ่านการรักษาความปลอดภัยการจัดเก็บค้นหาและ การดึงข้อมูล การดำเนินงานโครงการรวมถึงการสำนึกของส่วนติดต่อผู้ใช้แบบปรับตัวให้ อนุญาตให้ผู้ใช้แจกจ่ายให้กับเติมแก้ไขและเรียกดูฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม [9] อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่มี การพัฒนาโดยใช้ 'เว็บ' เทคโนโลยีคุณสมบัติแบบไดนามิกใหม่เพิ่มความมั่งคั่งของพลังงานและ การติดต่อสื่อสารในการใช้งานเวิลด์ไวด์เว็บผ่านการจัดการข้อมูลแบบไดนามิก ผ่านหน้าเว็บแบบไดนามิกที่สมาชิกของทีมงานออกแบบสามารถทำตามผลิตภัณฑ์ โครงสร้างที่จะเริ่มต้นการทำงานของตนเองและกว่าที่จะร่วมมือกับแต่ละอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงการ Edocuments ของผลิตภัณฑ์ที่มีการแลกเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยี 'เว็บ' [รูปที่ 4] เหล่านั้น เอกสารรวมถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บันทึกการออกแบบรายละเอียดองค์ประกอบและตัวแปร บิลon-line ที่สร้างขึ้นในวัสดุ การสื่อสารระหว่างผู้ใช้คือตระหนักถึง โปรโตคอลอีเมลโดยอัตโนมัติผ่านที่ผู้ใช้จะได้รับข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับเขา หน้าที่ออกแบบ รูปที่ 4 ตัวอย่างของผู้ใช้ในรูปแบบบูรณาการกับอีเมลเอกสาร 5สรุป
โดยทั่วไปการตรวจสอบโครงการวิจัยเป็นพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนมาก ด้วยเป้าหมายที่กำหนด การตรวจสอบค่อนข้างชัดเจนเพราะตัวชี้วัดของความสำเร็จคือการลดขั้นของการออกแบบ ระยะเวลาของรอบการพัฒนา ส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเป็นระบบที่อธิบายการใช้งานในที่แท้จริง สถานการณ์ [10] ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้อย่างมีนัยสำคัญของการลดรอบเวลาการออกแบบโดย การแนะนำของระบบ PDM พัฒนาในสำนักงานออกแบบความร่วมมือที่ดีขึ้น และการจัดการภายในทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยสำคัญเพื่อมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ กระบวนการในการพัฒนาระบบที่เสนอจะสนับสนุนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งสอง ระดับ: วิศวกรรมการจัดการข้อมูลและการประสานงานออกแบบการไหลของข้อมูล การสร้างแบบจำลองข้อมูลเป็น ปัญหาสำคัญเพื่อให้บรรลุโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพที่จะสนับสนุนข้อมูลสินค้าและ การจัดการเอกสาร โดยการประสานงานของเวิร์กโฟลว์วิศวกรรม, คอขวดอยู่ ลดลงและการควบคุมที่ดีขึ้นของโครงการที่จะจัดตั้งขึ้น ในฐานะที่เป็นผลสุดท้ายในการเสนอ ผลผลิตออกแบบวิธีการที่ได้รับการปรับปรุงความสมบูรณ์ของข้อมูลได้รับการคุ้มครองและเวลาในการออกแบบ

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติบุคลากรในองค์กร แบบ 360องศา


บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติบุคลากรในองค์กร แบบ 360องศา
การประเมินแบบ 360 องศา ในปัจจุบันหลายองค์กรได้มีการระบบนี้เข้ามาใช้ แต่จะเป็นสิงที่ดีหากมีการประยุกต์การจักการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการประเมิน การบริหารผลงานการปฏิบัติงานซึ่งกระบวนการทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามเป้าที่ต้องการ
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
1 ปัญหาการให้คะแนนสูงเกินความจริงหรือการกดคะแนน/การ “ฮั้ว” กันในการให้คะแนน
2  ปัญหาอคติในการที่จะใช้สารสนเทศโดยหายคนไม่ยอมรับที่จะใช้เนื้อจากบางความคิดที่ยังไม่ชินกับการใช้เทคโนโลยี
3  ปัญหาการเก็บรักษาความรับในการประเมิน
4  ใช้เวลาดำเนินการในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
5  การขาดการสื่อสารทำความเข้าใจและการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่พนักงาน
วิธีแก้ปัญหาโดยใช้บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติบุคลากรในองค์กร
1  ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเชื่อโยงระหว่างกระบวนการการเมิน และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในระบบงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ชินกับระบบในการใช้
2  ทำให้ทราบความต้องการของแต่ล่ะบุคคลซึ่งจะมีแนวคิดที่ต่างกันไป
3  สาระสนเทศสามารถเก็บข้อมูลแล้วสามารถประมวลผลโดยแบ่งกลุ่มแนวคิดได้เป็นกลุ่มๆ รวมถึงการเก็บไว้เพื่อเป็นแนวทางประกอบในระยะยาว
4  เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเป็นแหล่งให้ความรู้ในการแก่ไขปัญหาไปในแนวทางเดียวกัน
5  สารสนเทศมามารถประเมินความคุ้มค่าและพิจารณาแนวโน้มเพื่อให้ได้ผลที่เพิ่มมากขึ้น และรวมถึงการติดตามประเมินผลความสำเร็จภายหลัง

การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูล GIS ทีมีต่อจังหวัดอุบลราชธานี


การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูล GIS ทีมีต่อจังหวัดอุบลราชธานี


ระบบ GIS ของจังหวัดอุบลราชธานีที่นำมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการผังเมือง ด้านการการป้องกันอุบัติภัย ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านสวนสาธารณะ ด้านอนามัย ด้านการศึกษา ด้านภาษีท้องถิ่น ด้านการรักษาความสะอาด ด้านการระบายน้ำ ด้านพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรม ด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และประโยชน์ในด้านการพัฒนาอื่นๆ ได้อีกมาก

ประโยชน์ที่จะได้รับหากจังหวัดอุบลราชธานีได้นำระบบ GIS เข้ามาใช้

1  ด้านการพังเมือง
การวางแผนผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น ถนน เขื่อน คลอง การตรวจสอบการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากร การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ การวางผังเมือง การวิเคราะห์ด้านอาชญากรรม ที่ดินและภาษีที่ดิน ระบบการระบายน้ำเสีย โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ฯลฯ
2  ด้านป้องกันอุบัติภัย
การบรรเทาสาธารณะภัย ตรวจสอบจุดเกินเหตุเพื่อที่จะทำการช่วยเหลือได้ทัน การติดตามการปนเปื้อนของสารพิษ 
3  ด้านพัฒนาชุมชน
การจัดการระบบชลประทาน การพัฒนาและจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร การจัดการด้านไฟฟ้า ประปา 
4  ด้านสวนสาธารณะ
การสำรวจแหล่งชุมชล เพื่อจัดที่สวนสวนสาธารณะ ให้เพียงพอกับจำนวนชุมชล เพื่อสุขภาพคนในจังหวัด
                5   การเดินทาง
แสดงแผนที่ เส้นทาง จุดสำคัญในการเดินทาง เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว
6  ด้านการท่องเทียว
ใช้ GIS สนับสนุน การบอกพิกัดแหล่งที่เที่ยวในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีและบอกสภาพสถานที่ท่องเที่ยวแต่ล่ะแหล่งเพื่อช่วยในการเตรียมตัวของนักท่องเทียวก่อนที่จะเดือนทางไปตามสถานที่ต้องการ
7  ด้านอนามัย
 เพื่อดูการแพร่ขยายของโรคระบาดต่างๆ ทั้งคนและสัตว์ เช่น ไข้หวัด
8  ด้านกานศึกษา
การใช้ GIS ช่วยในการสำรวจข้อมูลนักศึกษาที่เข้าศึกษาเพื่อประโยชน์ในการติดตามนักเรียนนักศึกษา และได้ข้อมูลจำนวนประชากรแต่ล่ะพื่นที่ที่เข้ามารับการศึกษา
9  ด้านภาษีท้องถิ่น
การใช้ GIS เพื่อช่วยในการจัดเก็บภาษี โดยอาศัยข้อมูลแผนที่ ซึ่งสามารถมองเห็นถึงบริเวณของอาคาร บ้านเรือน เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลเสียระภาษีอากร ซึ่งสามารถติดตาม ตรวจสอบผลได้สะดวก เพราะ ข้อมูลของสถานประกอบการ บ้านเรือน อาคาร บริษัท ที่ชำระค่าภาษีอากรต่างๆ ทำให้สามารถค้นหา หรือติดตามการชำระภาษีอากรได้สะดวก และทำให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10  ด้านรักษาความสะอาด
              ใช้ระบบ GIS สำรวจแหล่งชุมชนขนาดใหญ่เพื่อที่จะจัดถังขยะ รถเก็บขยะ ที่จะเข้าไปเก็บแต่ล่ะพื้นที่ เพื่อไม่ให้มีขยะล้นเหลือ และหาบริเวณที่จะทำรายขยะนั้นโดยไม่กะทบกับชุมชน
11  ด้านการระบายน้ำ
การวางแผนการวางระบบน้ำไหล เช่น หาจุดที่จะสร้าง โครงการแก้มลิง เพื่อแก่ปัญหาอุทกภัย ได้ถูกจุด
12   ด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์
                การรู้บริเวณที่เกินเรื่องร้องทุกข์ เพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจ ในการเข้าช่วยเหลือ
13   ด้านโบราณคดี
                เช่นการสำรวจอุทยานประวัติศาสตร์ ของจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลในอดีต
 14   การวิเคราะห์ด้านตลาด
การหาทำเลที่เหมาะสมในการขายสินค้า ขยายสาขา สำนักงาน 

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การบริหารจัดการ IT เพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานหรือบริการของหน่วยงานต่างๆ (ทั้งภาครัฐและเอกชน) ให้รูปแบบ E-service หรือ Web-service พร้อมบอกเหตุผลประกอบ และประเด็นที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

Website 
NOE plaza
Website NOE plaza ให้บริการทั้งด้าน  E-service และ Web-service โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ข้อ     .๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดำเนินการในโรงเรียน  นำร่องสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา พ..๒๕๕๕ ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสม  ตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้งจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาที่กำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และยังสองคล้องกับ นโยบายด้านการศึกษาข้อ    ๕. เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ ไซเบอร์โฮม ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนนำร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่งดำเนินการให้ กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สามารถดำเนินการตามภารกิจได้

ด้าน  E-service การให้บริการสมัครใช้บริการต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตของค่ายโทรศัพท์แทนการต้องเดินทางไปสมัครเอง เช่น การสมัครเป็นสมาชิกของร้านหนังสือเพื่อที่จะอ่านหนังสือหรือสั่งซื้อหนังสือได้โดยตรง รวมทั้งในเว็บไซต์นี้ยังให้บริการประชุมออนไลน์ conference ได้โดยโยไม่เสียค่าบริการ
ด้าน Web-service เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม แลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สารสนเทศเกี่ยวกับการการศึกษา และให้บรอการด้านสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา ซึ่งทางกระทรวงศึกษาศิการได้มีการร่วมมือจากองค์กรหลายแห่งเพื่อให้ส่งผลประโยชน์อยากสูงสุดทั้งครูและนักเรียนหรือบุคคลทั้วไปได้ได้รับบริงการนี้ โดยรูปแบบไม่ยุ่งยาก ดูง่าย และแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อการค้นหาที่สะดวก
NOE plaza ยังมีการเรียนระบบออนไลน์และทีวีและวิทยุออนไลน์ที่รวบรวมแต่รายการที่มีประโยชน์มีให้ดูเพื่อความเพริดเพลินและยังได้ความรู้

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การใช้ IT เข้ามามีส่วนเกี่ยวคล่องการพัฒนาอุบลราชธานีทางด้านการท่องเที่ยว


การใช้ IT เข้ามามีส่วนเกี่ยวคล่องการพัฒนาอุบลราชธานีทางด้านการท่องเที่ยว

1.             ตั้งศูนย์ความรู้ Electronic ให้ความรู้ด้านการท่องเทียวในจังหวัด เพื่อช่วยนักท่องเทียวต่างชาติไม่ว่าชาติใดระบบก็ได้ความรู้ตามภาษานั้น โดยเชื่อมโยงกับการท่องเทียวแห่งประเทศไทยให้สามารถดึงข้อมูลมาท่องเทียว การเดินทาง ราคาที่พักในสถานที่ต่างๆได้โดยครบถ้วน และเป็นการประหยัดทรัพยากรคน
2.             มี Free Wi-Fi ในจุดท่องเทียวต่างๆเพื่อความสะดวกสบายในการหาข้อมูลในจุดท่องเทียวนั้นๆโดยหน้าแรกของ Website การ Connect Wi-Fi แต่ละจุด จะแสดงที่มาและความสำคัญทางธรรมชาติหรือประวัติศาสตร์ของจุดท่องเทียวแต่ล่ะจุดนั้น
( ปล.ได้ความรู้แล้วยังสามารถ Up stratus ทาง Social Network ให้เพื่อนๆได้รู้แหล่งท่องเทียวที่ไป จะได้ถือว่าเป็นการโชว์สถานที่ท่องเทียวเพื่อให้บุคคลอื่นที่เห็นแล้วอยากมาเที่ยว ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเทียวโดยอ้อมอีกทาง)
3.             ด้านการเดินทางไปที่ต่างๆ โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเทียวให้มีการระบุสถานที่ท่องเทียวต่างๆในจังหวัดให้รู้ในระบบสากลและ Update ตลอด เพื่อให้การเดินทางไปตามจุดต่างๆได้โดยง่าย  โดยนักท่องเทียวสามารถหาทิศทางการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองได้โดย ระบบ GPS Navigators ดาวเทียมนำทางไปยังจุดท่องเทียวได้โดยผ่านระบบมือถือติดตามตัวโดยการใช้อย่างแพร่หลาย
4.             การส่งเสริมการท่องเทียวโดยผ่านโลก Networkโดยแค่ช่วยกันแชร์-โปรโมทสถานที่ท่องเทียวต่างๆในจังหวัดตัวเองว่ามีอะไรบ้างหรือไปเจออะไรบ้าง โดยผ่าน Network ทำให้บุคคลที่ไม่เคยรู้จักวัฒนธรรม การเป็นอยู่ ต่างๆของแต่ล่ะพื้นที่ ได้รู้จักและอยากมาเที่ยว อาจเป็นการร่วมมือและส่งเสริมของภาครัฐ ให้บุคลที่เรียนในรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือ สาขาการท่องเทียวต่างๆช่วยกัน และเป็นค่านิยม จะได้ตอบสนองความต้องการของภาครัฐที่ส่งเสริมการท่องเทียวเป็นต้น

Ubon Be Health


Ubon Be Health
การใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาการส่งเสริมสุขภาพ
1.             ได้จัดทำ Website หรือจัดตั้งกลุ่มทาง Social Network เพื่อจะได้มีการรวมตัว ประชาสัมพันธ์ ชักชวนกันเพื่อมาออกกำลังกาย สร้างกิจกรรมภายในกลุ่ม เนื่องจากบากคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายคิดว่าไม่มีเพื่อนที่รู้จัก,แล้วจะไปกับใคร จึงไม่กล้าที่จะมาสถานที่ออกกำลังกาย
ในเว็ปไซต์การออกกำลังกายนี้ควรมีข้อมูลวิธีที่จะออกกำลังกายให้ถูกวิธี และวิธีการทำกิจกรรมต่างๆในบ้าน วิธีได้บ้างที่สามารถออกกำลังกายได้ และส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการชัดชวนและบอกประโยชน์ในการรักสุขภาพดีกว่าเอาเวลาไปเสียทิ้งกับสิ่งไม่มีประโยชน์
2.             บุคคลทั่วไปที่ออกกำลังกายนั้นมักแบ่งได้ออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเสริมสร้างร่างกาย(ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย) และ การออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก(ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง)
จึงควรมีอุปกรณ์เพื่อที่สามารถตอบสนองได้ครบถ้วน โดยการการติดตั้งระบบประมวลผลทางร่างกายต่างๆ เช่นเครื่องแสดงผลแบบ Touch screen เพื่อให้ใช้งานได้งานและสะดวกตามสถานที่ออกกำลังกาย โดยเครื่องนี้จะแสดงวิธีการออกกำลังกายต่างๆที่ถูกต้องในเครื่องออกกำลังกายแต่ละชนิดว่าบริหารส่วนใดของร่างกายเพื่อให้ได้ผลต่อร่างกายมากที่สุด ร่วมทั้งเป็นเครื่องเครื่องวัดน้ำหนัก หรือวัดการใช้พลังงานของร่างกายให้สอดคล้องกับการออกกำลังกาย
ประโยชน์ต่อประเภทที่1 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเสริมสร้างร่างกาย
อุปกรณ์มีระบบให้ข้อมูลเครื่องบริหารร่างกายแต่ละชิ้นว่าทำการบริหารร่างกายแล้วได้ผลประโยชน์ส่วนไดของร่างกายและเผาผลาญแคลอรี่ไปมากน้อยเพียงใด
ประโยชน์ต่อประเภทที่2 การออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก
การที่ได้รู้ข้อมูลในหารออกกำลังกายและรู้ว่าส่งผลต่อร่างกายอย่างไร ทำให้บุคคลนั้นได้กำลังใจในการลดน้ำหนักที่จะออกกำลังกายครั้งต่อไป